موسسه‌ی حامی علوم انسانی برگزار می‌کنند:
حقوق؛ از تحصیل تا کسب و کار