انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی گیاهی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌کند :
تور علمی آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی (همراه با کد تخفیف دانشجویی)