پنجمین دوره طرح توانمندسازی صدف ویژه ناحیه نوآوری پردیس برگزار می‌شود