جزئیات دومین طرح "حامیم" از زبان معاون نهاد رهبری در دانشگاه‌ها