آغاز فرایند صادرات ۵۰ دستگاه پزشکی و ۱۰ داروی ایرانی به آفریقا