صدور مجوز اجرای ۱۲۵ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور