ادعای پذیرش مردودشدگان آزمون سراسری در دانشگاه‌ها کذب است