استعمار از نگاه دهه هشتادی‌های هیس‌طوری چگونه است؟