گوگل کالندر و آوازه‌ای جدید: اشکالات مزاحم برطرف شد