عنوان: Google Cloud با تمرکز بر جامعه همکاران، به دنبال ساخت اکوسیستم هوش مصنوعی باز و نوآورانه