یارانه دارو مثل نان نیست که همه بخورند/ راهکار دولت برای کاهش پرداختی از جیب مردم