دانشگاه قم برگزار می‌کند:
سلسله برنامه های رویداد استارت آپ حقوقی