جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند:
دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال در بازار کار