آغاز سال تحصیلی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز؛ همشاگردی سلام