آیا مشکل عدم تغییر ساعت گوشی‌ها با آغاز پاییز حل شد؟