مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌کند:
دوره یک ماهه روانشناسی نفوذ