عملکرد سامانه «نان» پس از یک سال؛
ثبت حدود ۱۲ هزار ایده و نیاز در سامانه «نان»/ مشارکت ۶۲۳ عضو هیات علمی در طرح استادمحوری