مدمیک برگزار می‌کند:
مدرسه بزرگ آنلاین مهارت های نرم