شرکت‌ها در روزگار هوش مصنوعی؛ آماده سازی یا ممنوعیت؟