سیناپس برگزار می‌کند:
کلیات آنچه درباره اقتصادی رفتاری و طراحی رفتار باید بدانیم