وزیر علوم عنوان کرد؛
تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در صنعت و تولید/ امریه دانشجویان دکتری در پسادکتری