فرهادی خبر داد؛
اعطای امتیاز تشویقی به دانشجو معلمان