انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می‌کند:
دوره تربیت واقعیت درمانگر کودک و نوجوان