عضو هیات علمی دانشگاه تهران:
ورود نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها، مشکلات را به حداقل می‌رساند