انجمن علمی نجوم دانشگاه علم و صنعت ایران تقدیم می‌کند:
دوره ی « چرا نجوم؟ »