طرح استاد محوری به سامانه «نان» گره می‌خورد/ افزایش پژوهانه پایان نامه