طرح اشراف از خلاقیت ها و ابتکارات مقام معظم رهبری برای نیروهای مسلح است