آکادمی نیستان برگزار می‌کند:
چطور یک داستان شنیدنی تولید کنیم؟