انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برگزار می‌کند:
نشست علمی تخصصی «تروما جنگ و کودکان»