روند اجرای برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی بررسی شد؛
اجرای دقیق برنامه فراگیر پرورشی‌ باعث انسجام و یکپارچگی در برنامه‌ها و فعالیت‌ها می‌شود