مجتمع شهید آوینی برگزار می‌کند:
دوره جامع اجرای تلویزیونی