وزیر علوم در شورای راهبری موسسه ISC مطرح کرد:
ایجاد بستر تشویقی برای انتشار مقالات علوم انسانی ایرانی در دنیا