انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی برگزار می‌کند:
دوره جامع آموزش تخصصی SPSS