​قهرمان‌پروری؛ رویکرد اعطای جوایز علمی/ از سختگیری علمی در مدارس تا دیدن کارتون پروفسور بالتازار