توصیه‌های انتخاباتی امام خمینی(ره)/ مجلس تنها ملجأیی است که برای یک ملت است