در پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج؛
صحرایی: ما زندگی هدفمند هوشمند در فضای مجازی را خواهانیم