وزیر بهداشت خبر داد:
خبر خوش درباره افزایش حق‌الزحمه‌ دستیاران و کارورزان پزشکی