ساخت ماهواره‌برهای سنگین سریر و قائم در کشور/سامان ۲ و ماهواره ظفر ۲ در دستور کار سازمان فضایی