مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست خبر داد:
بانک سلولی گونه‌های در خطر انقراض در سازمان محیط زیست ایجاد می شود