در آستانه روز علوم آزمایشگاهی تشریح شد
فعالیت ۷۵۰۰ آزمایشگاه پزشکی در کشور/ کرونا؛ عاملی برای فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی