معاون آموزش ابتدایی خبر داد:
جزئیات جدید نحوه ارزش‌یابی امتحانات کشوری «ریاضی» و «علوم» پایه ششم