از طریق سامانه نان؛
نحوه انتخاب موضوعات پایان نامه برای پذیرش دانشجوی استاد محور اعلام شد