توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه/ آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی