سید حسن نصرالله:
جنایت هولناک رفح باید افراد غافل و ساکت را در جهان بیدار کند/ جامعه جهانی ناتوان و ضعیف است