مدرسه بهاره تحلیل داده زیر نظر انجمن علمی آمار دانشگاه شیراز تقدیم میکند:
شروع ثبت نام چهارمین کارگاه از سری کارگاه های مدرسه بهاره تحلیل داده