نشریه سامانه نو با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تقدیم میکند:
کارگاه هوش راهبردی