تبادل دانش روز دنیا برای حل مشکل ناباروی در کنگره زنان و زایمان