اقدامات دولت در حوزه عدالت آموزشی/ از کمک ۴۰ میلیاردی به مدارس عشایری تا جذب ۲۰۰ هزار معلم