رایحه گرفته شده از روغن زیتون نیز احساس سیری به انسان می دهد رایحه گرفته شده از روغن زیتون نیز احساس سیری به انسان می دهد محققان با انجام یک مطالعه اعلام کردند که روغن زیتون عامل اصلی کاهش وزن است چرا که رایحه گرفته شده از این روغن نیز احساس سیری به انسان می دهد . دانستنی هایی درباره قندهایی كه شیرین اند اما چاق نمی كنند دانستنی هایی درباره قندهایی كه شیرین اند اما چاق نمی كنند هنگامى که به نوزادان طعم هاى اساسى گوناگون یعنى شیرینى، شورى، تلخى و ترشى را ارایه مى دهیم آنها شیرینى را انتخاب مى کنند.دانشمندان معتقدند این عکس العمل ممکن است یک طرح تکاملى باشد که تضمین مى کند نوزادان شیر را که براى ادامه حیاتشان ضرورى است بپذیرند چرا که شیر به علت قند موجود در آن (لاکتوز)اندکى شیرین است.همه قند ها مواد کربوهیدراتى هستند که به ازاى هر گرم چهار کالرى انرژى ایجاد مى کنند و همه کربوهیدرات ها از یک یا چند نوع مولکول قند ساده تشکیل شده اند.قندها پس از گوارش از طریق جریان خون به سلول هاى بدن مى رسند و درآنجا به عنوان سوخت اصلى بدن،کمک به سوخت وساز چربى، تشکیل پروتئین ها و ذخیره براى استفاده هاى بعدى به کار مى روند.