در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۲۶۶۷۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۴
دولت دوازدهم در 100 روز استقرار خود فعالیت های مختلفی در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام داده که حوزه زنان و خانواده نیز از این اقدام مستثنی نبوده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت 80 میلیونی کشور ایران را تشکیل می دهند، با روی کار آمدن دولت یازدهم، بارقه ای امید در دل بانوان زده شد و در چهارسال دولت یازدهم، تلاش های بسیاری برای حضور بانوان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بانوان صورت گرفت.
در دولت دوازدهم اقدامات تاثیر گذاری از سوی دولت حسن روحانی انجام شد که از جمله آن می توان به پیگیری حضور خانواده ها در ورزشگاهها، تدوین شاخص های عدالت جنسیتی، تهیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بررسی موضوع ازدواج زودهنگام دختران، بهره گیری زنان از پست های کلیدی و مدیریتی کشور، تسهیل در خروج بانوان از کشور، افزایش مشارکت اقتصادی بانوان در بازار کار و افزایش نرخ سواد و حضور فعال تر بانوان ورزشکار در عرصه های ملی و بین المللی اشاره کرد.
حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم در بخش های مختلف از جمله تعداد زنان بیمه شده، ثبت نام بانوان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد باشگاههای فعال زنان، سازمان های مردم نهاد، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ باسوادی و سن امید به زندگی شاهد رشد بوده است.
در این راستا افزایش‌ تعداد ‌زنان‌ بیمه‌ شده ‌اصلی‌ سازمان ‌تامین ‌اجتماعی‌ بـه 2 میلیون و 560 هزار و 469 نفر ‌در‌ ابتدای شروع به کار ‌دولت ‌دوازدهم یکی از دستاوردهای این دولت در حوزه زنان است که این نشان می دهد تعداد زیادی از بانوان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشغول به فعالیت هستند.
افزایش میزان کاندیداهای ‌زن ‌در ‌ثبت‌ نام ‌انتخابات ‌شوراهای ‌اسلامی ‌شهر ‌و‌ روستا‌ از 4،2 به 6،3 درصد، افزایش‌ تعداد‌ باشگاههای‌ فعال‌ زنـان ‌بـه‌ 13 هزار‌ باشگاه‌ و افزایش‌ تعداد‌ سازمان های‌ مردم‌ نهاد‌ حوزه‌ زنان‌ و‌ خانواده‌ بــه 2 هزار و 670 ‌سازمان در‌ ابتدای‌ شروع‌ به‌ کار‌ دولت‌ دوازدهم را شاهد بودیم.

** افزایش مشارکت اقتصادی بانوان به 14،9 درصد
در حوزه زنان و خانواده اقداماتی برای افزایش مشارکت اقتصادی انجام شد که نرخ‌ مشارکت‌ اقتصادی‌ زنان ‌به 14،9 درصد‌ در‌ ابتدای‌ شروع‌ به‌ کار ‌دولت‌ دوازدهم رسیده است.
همچنین افزایش ‌تعداد ‌زنان ‌بیمه‌ شده‌ اصلی ‌سازمان ‌تامین‌ اجتماعی ‌به 2 میلیون و 560 هزار و 469 نفر ‌در‌ ابتدای شروع به کار ‌دولت ‌دوازدهم از دیگر اقدامات در این دولت است که نشان می دهد بانوان تمایل زیادی برای افزایش مشارکت های اقتصادی و اجتماعی دارند.

** 17 درصد مدیران شرکت های دانش بنیان زنان هستند
با توجه به اینکه 17 درصد از ‌مدیران ‌شرکت‌ های‌ دانش‌ بنیان‌ را ‌زنان‌ تشکیل ‌می ‌دهند، ‌تعداد ‌این‌ مدیران ‌به ‌320‌ نفر ‌در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم رسید که این آمار نیز قابل توجه است.
افزایش مشارکت بانوان برای ثبت‌ نام‌ انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر‌ و‌ روستا نیز از دیگر فعالیت ها در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم در این مدت بود که‌ میزان‌ کاندیداهای ‌زن از 4،2 به 6،3 درصد رسید.
همچنین افزایش نرخ باسوادی زنان از 98،1 درصد در سال 92 به 98،9 درصد در ابتدای دولت دوازدهم از دیگر برنامه های دولت دوازدهم برای توجه ویژه به حوزه زنان و خانواده بوده است.
توجه به عرصه ورزشی از دیگر برنامه های دولت دوازدهم است به گونه ای که ‌‌مدال ‌آوری ‌زنان ‌ورزشکار ‌ایرانی ‌در ‌میادین ‌بین ‌المللی، ‌جهانی ‌و ‌آسیایی ‌از ‌ 311‌مدال‌ در سال 92 به 336 مدال در ‌سال ‌95‌ افزایش ‌داشته ‌و ‌با‌ رشد ‌هشت ‌درصدی ‌روبرو‌ بوده‌ است‌.
افزایش تعداد‌ باشگاه ‌های‌ فعال‌ زنان‌ به‌ 13 هزار باشگاه، افزایش میزان‌ حضور‌ زنان‌ در‌ مجامع‌ بین ‌المللی‌ ورزشی‌ به ‌49‌ مورد‌ در‌ سال ‌95‌، افزایش ‌‌سن ‌امید ‌به ‌زندگی ‌زنان به 75،6 درصد در سال 95، افزایش ‌‌تعداد‌ سازمان ‌های ‌مردم‌ نهاد‌ حوزه ‌زنان ‌و ‌خانواده‌ به 2 هزار و 670 سازمان در ‌ابتدای ‌شروع‌ به‌ کار‌ دولت‌ دوازدهم از دیگر اقدامات است.
همچنین نسبت‌ اشتغال‌ زنان‌ برای‌ جمعیت ‌10‌ ساله ‌و‌ بیشتر‌ به ‌12.5‌و‌ برای‌ جمعیت ‌15‌ ساله ‌و‌ بیشتر‌ به ‌13.5‌ درصد ‌در‌ ابتدای‌ شروع‌ به‌ کار‌ دولت‌ دوازدهم‌ رسیده‌ است‌.

** بهره گیری زنان در پست های کلیدی
همچنین برخی از چشم اندازها و شاخص های انجام شده در حوزه زنان و خانواده ‌‌تهیه‌ برنامه‌ زنان ‌در ‌دولت ‌دوازدهم‌ و ‌ارائه‌ به‌ مخاطبان‌ و‌ فعالان‌ حوزه‌ زنان ‌و خانواده، تقسیم‌ کار‌ ملی‌ و‌ درخواست ‌و‌ جمع‌ بندی‌ برنامه ‌های‌ ارائه‌ شده‌ دستگاه ‌ها‌ در‌ راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تحکیم‌ خانواده ‌(پیـرو‌ ابلاغ‌ معاون‌ اول رئیس جمهوری مبنی بر تقسیم کار ملی بین دستگاهی) و ‌‌تدوین‌ طرح ‌و‌ هماهنگی‌ اجرای ‌بنـد‌«ت»‌ ماده‌80‌ قانـون‌ برنامه‌ ششم‌ مبتنی ‌بـر طراحی و اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ‌پیگیری‌ تخصیص‌ اعتبار‌ به‌ معاونت‌ به‌ عنوان‌ متولی‌ زنان ‌سرپرست‌ خانوار است.

** تدوین شاخص های عدالت جنسیتی
همچنین تهیـه‌ پیش‌ نویس‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ ماده‌101قانــون‌ برنامه‌ ششم‌ توسعه‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ هیات‌ وزیران‌، ‌‌اقدام‌ در‌ جهت ‌‌تدوین‌ شاخص‌ های‌ عدالت‌ جنسیتی،‌ موضوع‌‌ ماده‌ ‌‌101 قانون‌ برنامه‌ ششم‌ توسعه و تهیــه‌ «برنامه‌ ملی‌ آموزش‌ خانواده‌ (قبل،‌ حین‌ و‌ بعد ‌از‌ ازدواج)»‌و‌ «برنامه‌ ملی‌ ارتقای‌ تندرستی ‌و‌ نشاط‌ زنان ‌و‌ دختران»‌ به‌ عنوان‌ دستور‌ جلسات‌ برگزاری‌ اولین‌ جلسه‌ اصلی‌ ستاد‌ ملی ‌زن‌ و‌ خانواده ‌و‌ هماهنگی‌ و ‌مکاتبه ‌با‌ دفتر ‌رئیس ‌جمهوری در ‌زمینه ‌درخواست‌ تعیین‌ وقت‌ از دیگر برنامه های حوزه زنان در دولت دوازدهم است.
‌‌در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم همچنین پیگیری ‌ابلاغ ‌مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ مبنی‌ بر‌ ضرورت‌ بهره‌ گیری‌ از زنان توانمند در پست ‌های ‌کلیدی‌ و‌ مدیریتی‌ از‌ دستگاه ‌ها ‌و‌ استان ‌ها ‌و‌ ارائه‌ گزارش‌ وضعیت‌ مدیریتی‌ در‌ زنان ‌در‌ هیات‌ دولت و برگزاری‌ نشست‌ با‌ نمایندگان ‌زن‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برای‌ همکاری ‌و‌ هم‌ افزایی‌ در‌ حل‌ مشکلات‌ زنان ‌و‌ خانواده‌ نیز صورت گرفته تا شاهد تحول در این عرصه باشیم.
‌‌برگزاری‌ نشست‌ مشترک‌ با‌ مشاوران ‌وزرا ‌و‌ دستگاه ‌های‌ اجرایی ‌و‌ مشاوران‌ استانداران ‌در ‌امور ‌زنان ‌و‌ خانواده‌ سراسر کشور در‌ تبیین ‌نقشه‌ راه ‌امور ‌زنان ‌و ‌خانواده‌ در دولت‌ دوازدهم‌، ‌‌نشست‌ با‌ بانوان ‌اصولگرا‌ و‌ اصلاح‌ طلب ‌در‌ جلسات‌ جداگانه‌ به‌ منظور ‌بررسی‌ سیاست ‌ها،‌ خط‌ مشی‌ و‌ برنامه ‌های‌ امور‌ زنان‌و‌ خانواده‌ و ‌‌تقویت، ‌بازنگری‌ و ‌ارتقــای ‌کارگروه ‌های‌ معاونت‌ و‌ برگزاری‌ نشست ‌کارگروه ‌های‌ ادیان‌
و‌ اقوام، ‌زنان‌ روستایی‌ و‌ عشایر، ‌خانواده ‌سالم، ‌حقوقی، ‌محیط ‌زیست، ‌تغییر ‌اقلیم‌ و ‌سکونتگاه ‌های‌ غیررسمی،‌ بهداشت‌ و‌کارگروه ‌کارآفرینی‌ و ‌اشتغال از دیگر برنامه های دولت دوازدهم در این 100 روز فعالیت است.

** پیگیری سهم زنان روستایی و عشایر در ایجاد اشتغال پایدار
همچنین پیگیری‌ سهم‌ زنان‌ عشایر ‌و‌ روستایی ‌در‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ حمایت‌ از توسعه ‌و ‌ایجاد ‌اشتغال‌ پایدار ‌در مناطق‌ روستایی‌ و‌ عشایری‌ با ‌استفاده ‌از‌صندوق‌ توسعه‌ ملی ‌از‌‌ سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه‌، تبادل‌ موافقت ‌نامه‌ سه‌ جانبــه‌ همکاری‌ با ‌وزارت‌ جهاد ‌کشاورزی‌ و‌ سازمان ‌ملی استاندارد ‌ایران‌ با‌ موضوع‌ «طرح‌ ترویـج ‌فرهنگ‌ تولید‌ و‌ مصرف‌ محصولات‌ سالم‌ و‌ استاندارد‌ با ‌تاکید ‌بر‌ توانمند سازی‌ جوامع ‌محلی» و ‌‌‌برگزاری‌ نشست‌ هــم ‌اندیشی‌ با‌ مدیران ‌گروه ‌های ‌آموزشی‌ و‌ پژوهشی‌ مطالعات ‌زنان‌ و‌ خانواده‌ در کارنامه دولت دوازدهم گنجانده شده است.
در کارنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده همچنین عضویت ‌در ‌ستاد ‌اقتصاد ‌مقاومتی ‌و ‌ارائه‌ برنامه ‌ها ‌و‌ عملکرد ‌معاونت‌ زنان به‌ اعضای‌ ستاد، ‌حمایت‌ از ‌28‌ طرح‌ پیشنهادی‌ ســازمان ‌های‌ غیردولتی‌ در‌ قالب‌ تفاهم‌ نامه‌ مشترک‌ با‌ موضوعات‌ اقتصاد ‌و‌ معیشت، پیشگیری‌ از‌ آسیب‌ های‌ اجتماعی،‌ ارتقای ‌سلامت،‌ توسعه‌ توانایی ‌های‌ سازمان‌ های ‌مردم ‌نهاد‌ و ‌تحکیم ‌بنیان ‌خانواده‌ و ‌‌اجرای‌ پروژه‌ ارزش‌ گذاری‌ کار‌ خانگی‌ جهت‌ محاسبه ‌در ‌تولید‌ ناخالص‌ ملی‌ با‌ هماهنگی‌ سازمان‌ برنامــه ‌و ‌بودجه نیز مشاهده می شود.‌

** پیگیری لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت
‌‌ارائه‌ برنامه‌ در ‌حوزه ‌آسیب‌ های‌ اجتماعی‌ حوزه‌ زنان‌ و‌ خانواده‌ به‌ شورای‌ اجتماعی‌ کشور ‌در‌ چارچوب‌ طرح‌ تقسیم‌ کار‌ ملی‌ (برنامه ‌های‌ پیشنهادی: ‌توانمندسازی اقتصادی‌ زنان ‌سرپرست‌ خانوار، ‌توانمندسازی‌ اقتصادی‌ خانواده ‌زندانیان، ‌ساماندهی‌ زنان‌ آسیب‌ پذیر (آموزش،‌ شناسایی،‌ مشاوره‌ و‌ غربالگری ‌HIV‌ در ‌استانهای ‌پرخطر)و بهبود ‌وضعیت‌ آموزشی-‌بهداشتی ‌دانش‌ آموزان ‌دختر‌ دوره ‌متوسطه‌ در ‌سکونتگاه ‌های‌ غیر‌رسمی و ‌طرح ‌تاب‌ آوری‌ اجتماعی‌ با ‌هدف‌ پیشگیری‌ سطح ‌اولیه از دیپر برنامه های دولت دوازدهم است.
پیگیری‌ مجدانه‌ لایحه‌ تامین‌ امنیت‌ زنان‌ در‌ برابر خشونت‌ با‌ همکاری‌ قوه‌ قضائیه و تهیه‌ سند‌ پـشتیبان، پیگیری‌ لایحه‌ حذف‌ تبصره‌ ماده ‌26‌ قانون‌ حمایت ‌از ‌کودکان ‌و‌ نوجوانان‌ بی ‌سرپرست‌ و‌ بد‌سرپرست‌ طی‌ ارسال‌ نامه ‌به‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ با‌ امضای‌ معاونت‌ حقوقی‌ رئیس‌ جمهــوری،‌ دستیار‌ رئیس‌ جمهوری ‌در‌ حقوق شهروندی‌ و‌ معاون‌ رئیس‌ جمهوری‌ در ‌امور زنان ‌و‌ خانواده ‌و ‌تهیه‌ سند‌پشــتیبان ‌‌و تعامل‌ با‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ در ‌موضوع ‌طرح ‌گذرنامه ‌و ‌افزایش‌ اختیارات ‌خروج ‌از ‌کشور به‌ جهت حفظ‌ منافع‌ ملی‌ و تعامل‌ با‌ مجلس ‌شورای‌ اسلامی ‌در‌ موضوع‌ بررسی‌ ازدواج ‌زود‌ هنگام‌ دختران‌ و ‌تاکید‌ بر‌ بلوغ‌ فکری‌ و‌ عقلی‌ بخشی دیگر از کارنامه دولت دوازدهم است.

** ساماندهی بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد ویژه زنان
‌‌دولت دوازدهم همچنین ساماندهی ‌بانک‌ اطلاعات‌ سازمان‌ های ‌مردم‌ نهاد‌ فعال ‌حوزه‌ زنان‌و‌ خانواده ‌30‌ استان ‌کشور، بررسی‌ سهمیه ‌بندی‌ جنسیتی‌ در‌ چهارمین‌ آزمون ‌استخدامی‌ متمرکز ‌دستگاه ‌های‌ اجرایی‌ کشور ‌‌‌و ‌آزمون‌ سراسری‌ سال 1396‌ و ‌‌پیگیری‌ نحوه ‌حضور ‌خانواده‌ ها ‌در ‌استادیوم‌ های‌ ورزشی، برگزاری ‌همایش‌ نقش‌ آفرینی‌ زنان ‌و ‌بیان‌ تجارب‌ زیستی‌ زنان‌ در ‌دفاع ‌مقدس‌ به ‌مناسبت‌ هفته‌ دفاع ‌مقدس‌نیز در کارنامه 100 روزه دولت وجود دارد.‌
‌‌هماهنگی، ‌‌رصد‌ و‌ پیگیری‌ عملکرد‌ استانی‌ در موضوع‌ ایجاد ‌و ‌توسعه ‌پارک‌ بانوان‌ در استان‌ ها ‌و ‌افتتاح‌ برخی‌ از ‌آنها‌ در‌ ‌قالب‌ سفرهای ‌اســتانی، هماهنگی‌ جهت‌ اجرایی ‌سازی‌ تفاهم‌نامه‌ با‌ صندوق‌ کارآفرینی‌ امید‌ مبنی‌ بر‌ حمایت‌ از‌ طرح‌ های‌ زنان ‌کارآفرین ‌در‌ مشاغل‌ خرد‌ و‌ کوچک،‌ ‌‌نظارت‌ و‌ ارزیابی‌ اجرای ‌101‌ پروژه‌ مشترک‌ معاونت‌ امور‌ زنان‌ و‌ خانواده‌ با‌ دستگاه ‌های‌ اجرایی‌ (ملی‌و‌ استانی)‌در‌31‌ استان ‌کشور ‌و‌ ارزیابی‌ 120‌ طرح ‌ارائه‌ شده‌ از‌ سوی ‌‌سازمان‌ های‌ مردم ‌نهاد‌ در پرتال‌ معاونت‌ امور ‌زنان‌ و‌ خانواده‌ از دیگر اقدامات دولت دوازدهم به شمار می آید.
حمایت‌ از ‌برگزاری‌ برنامه‌ «جایزه ‌زنان‌ در علم؛ ‌یادواره‌ مریم ‌میرزاخانی» ‌با ‌همکاری‌ وزارت ‌علوم، ‌تحقیقات ‌و ‌فناوری، برگزاری‌ نشست‌ تخصصی ‌وزرای‌ امور‌ زنان ‌و‌ خانواده‌ کشورهای‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان ‌«سیاستگذاری‌ اجتماعی‌ و ‌خانواده ‌در ‌جوامع‌ اسلامی، ‌الزامات ‌و ‌بایسته‌ها» ‌در ‌چارچوب‌ رویداد ‌مشهد‌2017‌در ‌اردیبهشت ماه در مشهدمقدس، ‌‌برگزاری‌ نشست‌کمیته‌ راهبری‌ برنامه‌ مشترک‌ ایران ‌و‌ ژاپن‌ تحت‌ عنوان ‌پروژه ‌«گفتگوی‌ خط‌ مشی‌ پیرامون‌ توانمندسازی‌ زنان‌ ایران ‌و‌ ژاپن»‌‌‌ و تهیه‌ و‌ تنظیم‌ و‌ پیگیری‌ تفاهم‌ نامه‌ همکاری‌ پیشنهادی‌ امور‌ زنان‌ و‌ خانواده‌ معاونت‌ و‌ وزارت‌ زنان‌ و‌ کودکان‌ جمهوری‌ هند‌ در کارنامه درخشان دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده به شمار می آید.
‌‌‌همچنین ارتقای ‌تعاملات‌ بین ‌المللی‌ در ‌قالب‌ دیدار با ‌رئیس‌ مجلس‌ بلژیک،‌ سفیر‌سوئد،‌ سفیر ‌مکزیک، ‌رئیس‌ مجلس‌ بلوچستان‌ پاکســتان ‌و ‌رئیس‌ بنیاد‌صلح ‌ساساکاوا‌، ‌نشست‌ با ‌نمایندگان ‌سازمان ‌های‌ غیر‌دولتی‌ ادیان ‌و ‌مذاهب‌، نشست‌ با‌ علمای‌ اهل‌ سنت‌در‌ زاهدان ‌در‌باره مسائل‌ زنان‌، ‌بهبود ‌ساختارهای ‌حاکمیتی ‌پشتیبان ‌از ‌تشکیل،‌ گسترش،‌ تحکیم ‌و ‌تعالی ‌خانواده‌، توسعه ‌آگاهی‌ ها ‌و ‌مهارت‌ های ‌اعضای‌ خانواده ‌با‌ رویکرد ‌جامع‌ تشکیل،‌ گسترش،‌ تحکیم‌ و ‌تعالی‌ خانواده‌، ‌‌‌حمایت‌ از خانواده‌ های ‌در معرض‌ آسیب ‌و ‌آسیب ‌دیده ‌بـرای‌ پیگیری‌ و ‌حل‌ مشکلات‌ مرتبـط‌ با ‌متزلزل‌ شدن ‌خانواده و بسترسازی‌ و‌ نهادینه سازی‌ ارتقای‌کمی‌ و ‌کیفی‌ آموزش‌ زنان‌ با ‌تاکید ‌بر‌ مناطق محروم و ‌‌ارتقای ‌زمینه‌های‌ نهادی‌ و‌ قانونی‌ لازم ‌برای‌ ایجاد ‌فرصت‌های ‌عادلانه ‌حضور ‌فعال ‌زنان‌در‌ عرصه ‌های‌ اشتغال‌ نیز در کارنامه دولت مشاهده می شود.

** حمایت از اشتغال و کارآفرینی زنان
‌‌همچنین حوزه زنان در دولت دوازدهم شاهد بهبود‌ حمایت ‌ها ‌و‌ ارتقا‌ی زمینه ‌های‌ لازم ‌برای‌ اشتغال ‌و‌ کارآفرینی‌ زنان‌ با‌ تاکید‌ بر ‌دختران‌ تحصیل‌ کرده ‌و‌ صاحب‌ مهارت ‌و‌ خود تامین‌ و‌ زنان ‌سرپرست‌ خانوار، ‌آسیب‌ دیده‌ و‌ نیازمند‌ بویژه‌ در ‌مناطق ‌محروم، ‌ ارتقای ‌هدفمند‌ بیمه ‌های‌ تامین‌ اجتماعی‌ با‌ تاکید‌ بر‌ زنان ‌سرپرست‌ خانوار ‌و‌ خانواده‌های‌ آسیب‌ دیده ‌و‌ نیازمند،‌ زنان‌ روستایی‌ و‌ زنان‌ خانه‌دار ‌و‌ زنان شاغل و تامین‌ خدمات‌ با کیفیت،‌جامع ‌و‌ فراگیر‌ سلامت‌ زنان‌و‌ خانواده‌ متناسب‌ با‌ اولویت ‌ها،‌نیازها‌و‌ ویژگی ‌های،‌شغلی،‌ منطقه‌ای‌ و آگاه‌سازی،‌ نهادینه‌سازی‌و‌ فرهنگ‌سازی،‌ حمایت ‌از‌نقش‌محوری ‌و ‌تصمیم‌گیری ‌زنان ‌در ‌تامین ‌سلامت ‌خود، ‌خانواده ‌و‌ جامعه بوده است.
همچنین ارتقای ‌سطح ‌علمی، ‌فرهنگی، ‌اجتماعی‌ و‌ اقتصادی‌ و‌ هماهنگی‌ بین‌ بخشی‌ موثر ‌بر‌سلامت ‌زنان ‌و ‌خانواده، ‌‌‌تسهیل‌ و‌ حمایـت ‌از شکل‌گیری‌ انواع‌ تشکل‌ های‌ مردمی‌ و ‌سازمان‌ های ‌مردم‌ نهاد ‌در‌ حوزه زن‌ ‌و خانواده، ‌‌ارتقای ‌توانایی‌ های‌ تشکل‌ های‌ مردمی‌ به‌ منظور ‌ایفای ‌نقش‌ فکری‌ و‌ اجرایی‌ مرتبط‌ با‌ امور‌ زنان ‌و‌ خانواده، جهت ‌دهی‌ فعالیت های‌ سازمان ‌های‌ مردم ‌نهاد ‌در‌ چارچوب‌ اهداف‌ نظام‌ در حوزه‌ زنان‌ و خانواده و ‌‌تقویت ‌تعاملات ‌با‌ بخش‌ دولتی ‌و ‌شبکه ‌سازی ‌بین ‌سازمان‌ های‌ مردم ‌نهاد ‌مرتبط در حوزه زنان در دولت دوازدهم انجام شده است.
نیمی از جمعیت 80 میلیونی ایران را بانوان تشکیل می دهند.
برچسب ها: لایحه زنان خشونت
ارسال نظر